Çalışma Politikamız

ÇALIŞMA POLİTİKAMIZ

 

YÖNETİŞİM VE YÖNETİM SİSTEMLERİ

İyi yönetişim ve yönetim sistemlerimiz PSCI İlkelerine uyumun temelidir. Risk ve etki konusunda durum tespiti yapmak, mevzuatı takip etmek, öncelikleri belirlemek, sorumlulukları atamak, risk azaltma önlemlerini benimsemek, sürekli iyileştirme ve uyumluluğu kolaylaştırmak için uygun sistemleri kullanacaktır.

 

Yönetişim ve Yönetim Sistemleri İlkeleri:

 1. Kültür, Bağlılık ve Sorumluluk

Uygun kaynakları tahsis ederek ve kıdemli sorumlu personeli belirleyerek bu belgede açıklanan kavramlara bağlılığını gösterecek ve böylece sorumlu uygulamalara ilişkin bir kültür oluşturacaktır.

 1. Yasal ve Müşteri Gereklilikleri

Uygulanabilir kanunları, düzenlemeleri, kabul görmüş standartları ve ilgili müşteri gerekliliklerini belirleyerek ve bunlara uyacaktır.

 1. Risk Yönetimi

Bu İlkelerin ele aldığı tüm alanlarda riskleri belirlemek ve yönetmek için mekanizmalara sahip olacaktır. Değişim riskini değerlendirmek ve kontrol etmek için bir değişim süreci yönetimine sahip olacaktır.

 1. İzlenebilirlik ve Kontrol

Yasal ve sürdürülebilir kaynak kullanımını desteklemek için hammadde kaynaklarının izlenebilirliği de dahil olmak üzere kendi tedarik zincirlerinde durum tespiti yapmak için sistemlere sahip olacaktır.

 1. Eğitim ve Yeterlilik

Bu İlkelerdeki beklentileri karşılamak için; yönetim ve çalışanlar yeterli düzeyde bilgi, beceri ve yetenek sağlayan bir eğitim programına sahip olacaktır.

 1. Dokümantasyon

Bu İlkelere uygunluğu ve geçerli düzenlemelere uygunluğu göstermek için; gerekli dokümanları muhafaza edecektir.

 1. Sürekli İyileştirme

Performans hedefleri belirleyerek ve uygulama planlarını yürüterek sürekli olarak iyileştirme göstermeleri beklenir. Ramak kala durumları, olayların ve olay önleme fırsatlarının kaydedilmesi ve raporlanması, iç veya dış denetimler ve yönetim gözden geçirmeleri dahil olmak üzere, belirlenen eksiklikler için gerekli düzeltici faaliyetleri gerçekleştirecektir.

 1. Acil Duruma Hazırlık ve Müdahale

Etkin acil durum planları ve müdahale prosedürleri olacaktır.

 1. Şikâyet Mekanizmaları

İç ve dış paydaşların erişebileceği şikâyet mekanizmaları kuracak ve bu mekanizmaları endişeleri, yasa dışı faaliyetleri veya iş yerindeki bu İlkelerin ihlallerini misilleme, sindirme veya taciz tehdidi veya fiili ihlal olmaksızın bildirmek için kullanmaya teşvik edilecektir.

 1. Müdahale ve İyileştirme

Bu İlkelerle ilgili olayları veya endişeleri uygun şekilde araştıracak, gerekli düzeltici faaliyetleri yapacak ve gerektiğinde iyileştirme sağlayacaktır.

11. Etkin İletişim

Çalışanları, yüklenicileri, tedarikçileri ve yerel topluluklar dahil olmak üzere ilgili paydaşlara bu İlkeleri iletmek için etkin sistemlere sahip olacaktır.

 

ETİK

İşlerimizi sorumlu, etik bir şekilde yürütür ve dürüstlükle hareket ederiz.

 1. Hasta Güvenliği ve Bilgiye Erişim

Hastaların, gönüllülerin ve bağışçıların, sağlık hakları ve doğrudan bilgiye erişim hakları dahil olmak üzere haklarını olumsuz etkileme riskini en aza indirmek için yeterli yönetim sistemlerinin yürürlükte olmasını sağlayacaktır.

 1. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Rüşvet, gasp ve zimmete para geçirme dahil her türlü yolsuzluk yasaktır. Rüşvet vermeyecek, kabul etmeyecek, iş, devlet ilişkilerinde ya da haksız bir avantaj elde etmek için aracıların kullanılması yoluyla diğer yolsuzluk teşviklerine katılmayacaktır. Yolsuzluğu önlemek ve yürürlükteki yasalara uymak için yeterli sistemlere sahip olduklarından emin olacaktır.

 1. Adil Rekabet

İşlerini adil ve güçlü rekabetle tutarlı ve geçerli tüm anti-tröst yasalarına uygun olarak yürüteceklerdir. Doğru ve gerçeğe uygun reklamlar dahil olmak üzere adil iş uygulamalarını kullanacaktır.

 1. Hayvanların İyiliği

Hayvanlara acı ve stres en aza indirilerek insanca davranılacaktır. Hayvan testi, hayvanların değiştirilmesi, kullanılan hayvan sayısının azaltılması veya sıkıntının en aza indirilmesi için prosedürlerin iyileştirilmesi düşünüldükten sonra yapılmalıdır. Bilimsel olarak geçerli ve düzenleyiciler tarafından kabul edilebilir olan yerlerde alternatifler kullanılmalıdır.

 1. Veri Gizliliği ve Güvenliği

Şirket, çalışan, hasta, özne ve bağışçı gizlilik haklarının korunmasını sağlamak için; gizli bilgileri koruyacak ve yalnızca uygun şekilde kullanacaktır. Yürürlükteki gizlilik ve veri koruma yasalarına uyacak ve kişisel verilerin korunmasını, güvenliğini ve yasal kullanımını sağlayacaktır.

 1. Çıkar Çatışmalarının Kaçınılması ve Yönetilmesi

Çıkar çatışmalarını belirlemek, bunlardan kaçınmak ve yönetmek için makul özeni gösterecektir. Gerçek veya potansiyel bir çıkar çatışması ortaya çıkarsa, tedarikçilerin etkilenen tüm tarafları bilgilendirmesi beklenir.

 1. Ürünün Korunması ve Kalitesi

Yönetim ve güvenlik sistemleri; ürünleri, bileşenleri ve içerik maddelerini yasa dışı yeniden satış amacıyla hile, tahrifat veya hırsızlık risklerine karşı korumasını sağlayacaktır.

 

İNSAN HAKLARI

İç ve dış paydaşların, insan haklarına saygı göstermeyi, onurlu ve saygılı davranmayı taahhüt eder. Bu İlkeler, hangi işletmelerin üzerinde en yaygın ve doğrudan olumsuz etkilere sahip olabileceği hakları tanımlar. PSCI üyesi şirketler, satın alma ve diğer tedarik zinciri uygulamaları da dahil olmak üzere; kendi iş uygulamaları yoluyla, neden olabilecekleri veya katkıda bulunabilecekleri tüm olumsuz insan hakları etkilerini düzenli olarak değerlendirmeyi taahhüt eder.

 1. Özgürce Seçilmiş İstihdam

Zorla, borç karşılığı veya sözleşmeli çalıştırma, gönülsüz hapishane işçiliği kullanmayacak (involuntary prison labor,) insan kaçakçılığı veya herhangi bir modern kölelik biçiminde yer almayacaktır. Hiçbir çalışan; bir iş için ödeme yapmayacak veya hareket özgürlüğünden mahrum bırakılmayacaktır.

 1. Çocuk İşçi ve Genç İşçiler

Çocuk işçi çalıştırılmayacaktır. 18 yaşının altındaki genç işçilerin istihdamı, yalnızca tehlikesiz işlerde ve genç işçilerin bir ülkenin yasal istihdam yaşının veya zorunlu eğitimi tamamlamak için belirlenen yaşın üzerinde olması durumunda gerçekleşir.

 1. Ayrımcılık Yapmama

Irk, renk, yaş, hamilelik, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, engellilik, din, siyasi görüş, sendika üyeliği veya medeni durum gibi nedenlerle, ayrımcılığın olmadığı bir çalışma ortamı sağlayarak eşitlik için çaba gösterecektir.

 1. Adil Muamele

Çalışanlara yönelik, her türlü cinsel taciz, cinsel istismar, fiziksel ceza, zihinsel veya fiziksel baskı veya sözlü taciz dahil olmak üzere; taciz, sert ve insanlık dışı muamelenin olmadığı ve bu tür muamele tehdidinin bulunmadığı bir çalışma ortamı sağlayacaktır.

 1. Ücretler, Yardımlar ve Çalışma Saatleri

Çalışanlara asgari ücretler, fazla mesai saatleri ve zorunlu yan haklar dahil olmak üzere geçerli ücret yasalarına ve üzerinde anlaşmaya varılan iş sözleşmelerine göre ödeme yapacaktır. Tazminat alma hakları için çalışanla zamanında iletişim kuracaktır. Fazla mesai, isteğe bağlı olmalı ve geçerli ulusal ve uluslararası standartlarla uygun olmalıdır. Fazla mesai gerekip gerekmediğini ve bu fazla mesai için ödenecek ücretleri çalışan ile iletişim kurması beklenir.

 1. Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı

İşyeri ve tazminat konularını çözmek için çalışanlarla açık iletişim ve doğrudan katılım (yani sosyal diyalog) teşvik edilmelidir. Ulusal yasalarda belirtildiği gibi, çalışanların özgürce örgütlenme, işçi sendikalarına katılma veya katılmama, temsilci arama ve işçi konseylerine katılma ve toplu sözleşme yapma haklarına saygı gösterecektir. Örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının kanunla kısıtlandığı durumlarda, işveren, bağımsız ve özgür örgütlenme ve sözleşme için paralel araçların geliştirilmesini kolaylaştırır ve engellemez. Çalışanlar, misilleme korkusu olmadan çalışma koşullarıyla ilgili olarak yönetimle açık bir şekilde iletişim kurabilmelidir.

 1. Yerel Topluluklar

Temiz ve sağlıklı bir çevre hakkı da dahil olmak üzere; tesislerinin çevresindeki yerel toplulukların haklarına saygı duyacaktır.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak ve çalışanların refahını destekler.

Sağlık ve Güvenlik önlemlerimiz, çalışma alanlarımızdaki yüklenicileri ve taşeronlarımızı kapsar.

 

İlkelerimiz:

 1. Çalışma Ortamının Güvenliği

Çalışma ortamlarının güvenliği için; uygun risk değerlendirmeleri ve acil durum planlarımız bulunur.

Çalışanlarımızı tehlikelerden korumak ve gerekli eğitimleri verebilmek için, tehlikeli maddelerle ilgili güvenlik bilgileri (farmasötik dahil- bileşikler ve ara malzemeler) erişilebilir olmalıdır.

İş ortamlarımızda iyi temizlik uygulamaları esas alınır ve hem iş güvenliği hem temizlik düzen iyi uygulamaları kuruluşumuz çalışanlarının kültürünün bir parçasıdır.

 1. Çalışanın Korunması, Sağlığı ve Refahı

Çalışanlarımız kimyasal, biyolojik ve fiziksel tehlikelere maruz kalmaktan korunur. Bu nedenle; iş sağlığı ve güvenliği risk analizleri doğrultusunda uygun ekipman, tesis, hizmetler sağlanır.

 1. Proses Güvenliği

Faaliyet konularımıza göre; kimyasal veya biyolojik ajanların katastrofik salınımını önlemek için; kimyasal ve biyolojik kaynaklı riskleri belirlenerek gerekli tedbirler alınır.

 1. Acil Durum Hazırlığı ve Müdahalesi

Biz ve tedarikçilerimiz, iş yerinde ve şirketin sağladığı her yaşam alanında acil durum risklerini tanımlayacak ve değerlendirecek ve acil durum planları ve müdahale prosedürlerini uygulamaya koyarak etkilerini en aza indirecektir.

 

ÇEVRE

Çevreye olumsuz etkilerimizi en aza indirmek için; çevreye karşı sorumlu ve verimli bir şekilde faaliyet gösteririz.  Yaşam döngüsü bakış açısı ile, tedarik zincirimiz kapsamınızdaki iş ortaklarımızı teşvik ederiz.

Doğal kaynakları korumak, sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltmak, biyolojik çeşitliliği korumak ve temiz su ve tehlikeli maddelerin kullanımını en aza indirmek için gerekli önlemleri alırız.

 

İlkelerimiz:

 1. Çevresel İzinler ve Raporlama

Biz ve tedarikçilerimiz, geçerli tüm çevresel yönetmeliklere uyacaktır. Gerekli tüm çevresel izinler, ruhsatlar, bilgi tescilleri ve sınırlamaları alınacak ve bunların işletme ile ilgili ve raporlama gerekliliklerine uyulacaktır.

 1. Atık ve Emisyon Yönetimi

İnsanları veya çevreyi olumsuz etkileme potansiyeli olan her türlü atık, atık su veya emisyon; uygun şekilde yönetilir ve gerekli önlemleri alırız.  (Aktif farmasötiklerin çevreye salımlarının yönetimini de (PiE) içerir)

 1. İklim Değişikliği

Sera gazı emisyonlarını izlenerek azaltacak ve tedarikçilerimizde bu konuda desteklenecektir.

 1. Kaynak Verimliliği

Yenilenebilir ve sürdürülebilir kaynakları tercih ederek; döngüsellik için çaba göstererek, atıkları tasarlar, verimliliği artıracak önlemler alarak; su dahil olarak doğal kaynak tüketimini azaltılacaktır.

 1. Biyoçeşitlilik Koruma

Mümkün olan her yerde; biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerimizi belirleyerek, ayak izlerini azaltacak ve hafifletecektir.

 1. Dökülme ve Salınımların Önlenmesi

Çevre ve yerel toplum üzerindeki olumsuz etkilere sebep olabilecek, kazara dökülmeleri ve salınımları önlemek ve azaltmak için gerekli sistemlere sahip olmalıdır.

 

Altis Çalışma Politikası; İş sözleşmesi, Etik Davranış Kuralları, Altis ve Sorumlu Tedarik Zinciri Yönetimi Prensipleri, Çevre ve İş Güvenliği Politikası, Disiplin Yönetmeliği, Personel Yönetmeliği bütünüdür.